VIDEOTON DOLGOZÓKÉRT ALAPÍTVÁNY ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A VIDEOTON Dolgozókért Alapítvány (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., nyilvántartási szám: 07-01-0000523) mint adatkezelő célja, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmének érvényesülését és az információs önrendelkezés megvalósítását, ennek érdekében alkotta meg szabályozásait, amelyek biztosítják, hogy az Alapítvány tevékenysége megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen Tájékoztató az Alapítvány által kezelt személyes adatok köréről, felhasználásáról, az érintettek jogairól nyújt tájékoztatást.

I. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Az Alapítvány adatkezelési alapelvei összhangban vannak az irányadó jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

– a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vagyonvéd.tv.)

II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSÉNEK ALAPELVEI

a) Az Alapítvány az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

b) Az Alapítvány a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) Az Alapítvány az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, valamint a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően az Alapítvány nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

d) Az Alapítvány adatkezelése pontos és naprakész. Az Alapítvány minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

e) Az Alapítvány a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban esetlegesen meghatározott tárolási kötelezettségre.

f) Az Alapítvány megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

g) Az Alapítvány felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá az Alapítvány igazolja ezen megfelelést. Ennek értelmében az Alapítvány gondoskodik az adatvédelmi szabályozásaiban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről.

III. AZ ALAPÍTVÁNY EGYES ADATKEZELÉSEI

1. Alapítványi támogatásra, rendezvényekre, valamint eseti megbízási szerződés keretében ellátott tevékenységre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van), nem magyar állampolgár esetén útlevélszám, tartózkodás-, munkavállalás engedélyezésének adatai.

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.

Az adatkezelés jogalapja:

– az érintett hozzájárulása

– az Alapítvány jogos érdeke

A személyes adatok kezelői, illetve címzettjei, a címzettek kategóriái:

Az adatokat az Alapítványnál munkáltatói jogok gyakorlására, valamint az Alapítvány képviseletére jogosult vezető – Kuratóriumi elnök -, valamint a döntéshozó ügyintéző szerve – Kuratórium – és munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók kezelik.

A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama:

Az Alapítvány a jelentkező személyes adatait a pályázat/támogatás lezárultáig kezeli abból a célból, hogy a jelentkezőt elérje, a pályázatot elbírálja.

Egyebekben a jelentkezők/pályázók adatai a pályázat elbírálását követően a munkaviszony megszűnését követő 8 évig kerülnek tárolásra – kivéve, amennyiben jogszabályi előírás kötelezően a fentiektől eltérő tárolási időt határoz meg, úgy az az irányadó – az Alapítvány jogos érdeke alapján: az esetleges jogi igények, hatósági, bírósági eljárások, hatósági ellenőrzések lehetőségére tekintettel.

A fenti időtartamok lejártát követően a ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell; törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

2. Alapítvány honlapjának használata során történő adatkezelés

Adatkezelések típusai, kezelt személyes adatok

A honlapunkat (www.vda.videoton.hu) felkereső látogatóknak a honlap nyilvános részein nem szükséges semmilyen személyes adatot vagy információt megadniuk vagy regisztrálniuk ahhoz, hogy a honlap különböző részeihez hozzáférhessenek. Amennyiben a felhasználó a honlapon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy Alapítványunk semmilyen, a felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A látogató saját döntése alapján információkat adhat annak érdekében például, hogy további információkérés céljából felvegye velünk a kapcsolatot. Adatvédelmi elveink szerint a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjtjük.

Az Alapítvány a honlapjáról ugrópontként esetlegesen elérhető külső honlapok/linkek tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget.

Ez esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása; a felvételre/pályázatra jelentkező munkavállalók adatai kezelésének jogalapjára további speciális szabályozást tartalmaz a jelen Tájékoztató erre vonatkozó III.1. pontja.

Adatkezelés célja

A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). A személyes adatok gyűjtése jellemzően az alábbi célokból történik: a honlap bizonyos részeire történő regisztráció; állásra, duális képzésre jelentkezés, szakmai önéletrajz benyújtása.

Honlapunk nem gyűjt vagy összesít személyes adatokat abból a célból, hogy azokat harmadik személyek részére fogyasztói marketing vagy harmadik személyek nevében történő üzenet küldés céljából továbbítsuk vagy értékesítsük.

Adatmegőrzés

A honlapunkon gyűjtött személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt (jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint), vagy amíg azt a jogszabály előírja.

A látogatók kapcsolattartási adatait addig őrizzük meg, amíg az információra a kapcsolatfelvételi kérés teljesítéséhez szükség van, vagy addig, amíg a felhasználó az információ törlését nem kéri.

3. Cookie-k használata a honlapon

Az Alapítvány honlapján: a www.vda.videoton.hu weboldalon korlátozott mértékben „sütik” („cookies”) használatával automatikusan is gyűjthetők adatok az alábbiak szerint.

A cookie egy olyan, betű és szám karakterekből álló kisméretű fájl, ami online eszközökre (pl.

számítógép merevlemez, telefon) kerül letöltésre, amikor a látogató egyes weboldalakra belép. A cookie engedi, hogy az adott honlap felismerje a látogató online eszközét, így a honlap részére a látogatóról egyedi információk tárolódnak el (pl. kiválasztott nyelv). Így a látogatónak a honlapra történő későbbi látogatása során ezeket az adatokat, egyedi információkat már nem kell kiválasztania. A legtöbb jelentős weboldal használ ilyen cookie-kat.

A cookie-k egyéb felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, így a felhasználó nem beazonosítható, tehát az adatkezelő nem kezel személyes adatokat a cookie-k kapcsán.

A cookie-k célja elsősorban adatok összesítése honlap analitika készítéséhez és fejlesztések céljából.

Cookie-k letiltásának és/vagy eltávolításának módja:

Amennyiben a látogató szeretné letiltani, blokkolni az Alapítvány weboldalához tartozó cookie-kat, vagy törölni a már kihelyezetteket, megteheti a keresője beállításaiban. A kereső Segítség funkciója, vagy a mobil telefon használati útmutatója lesz segítségére ebben.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban. A cookie tartalmának megtekintéséhez magára a cookie-ra szükséges kattintani, és az megnyílik; egy szövegből és számokból álló rövid sor lesz látható.

A weboldalon a cookie-k letiltása bizonyos funkciókra hatással lehet, előfordulhat, hogy bizonyos funkciók korlátozottan használhatók.

4. Partnerek és kapcsolattartók adatainak kezelése

Amennyiben az Alapítvány a szervezetén kívüli természetes személlyel köt szerződést vagy folytat egyeztetéseket szerződéskötés érdekében, úgy a kezelhető személyes adatok köre: természetes személy neve, születési neve, helye, ideje, anyja neve, lakcím, postacím, e-mail cím, telefonszám, személyi igazolvány szám, adószám, állampolgárság.

Amennyiben az Alapítvány jogi személlyel köt szerződést vagy folytat egyeztetéseket szerződéskötés érdekében, úgy a kezelhető személyes adatok köre: természetes személy kapcsolattartó, képviselő neve, telefonszáma, e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja: szerződés megkötése, és teljesítésének biztosítása, illetve a felek közötti kommunikáció és hatékony együttműködés biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

– szerződés teljesítése, szerződéskötést megelőző lépések megtétele,

– az Alapítvány jogos érdeke

A személyes adatok kezelői, illetve címzettjei, a címzettek kategóriái:

Az adatokat az Alapítvány szerződéskötéseket előkészítő és végrehajtó szervezeti egységei (pl. Jogi Igazgatóság), munkavállalói kezelik.

A személyes adatok címzettjei lehetnek továbbá az Alapítvánnyal a szerződéses együttműködés során kooperáló tagvállalatok a VIDEOTON vállalatcsoporton belül, akik az Alapítvánnyal közös adatkezelőnek minősülnek. A VIDEOTON Vállaltcsoport cégeinek listája a Társaság honlapján a „Kapcsolat”/”Tagvállalatok” menüpontban elérhető; az érintett az adott ügyben a címzett tagvállalatról a megfelelő tájékoztatást a kapcsolatfelvételkor megkapja.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A személyes adatok a szerződés előkészítése során és annak hatályban léte alatt kerülnek tárolásra a szerződéskötést megelőző lépések megtétele és a szerződés teljesítése érdekében.

Amennyiben szerződéskötésre bármely oknál fogva mégsem kerül sor, úgy a szerződés előkészítéshez kezelt adatok az egyeztetések lezárultát követően további 8 évig kerülnek tárolásra, az Alapítvány jogos érdeke alapján, amely ez esetben a további vagy módosult üzleti lehetőségekkel összefüggésben a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele.

Amennyiben a megkötött szerződés megszűnik, hatályát veszti, a személyes adatok további 8 évig kerülnek tárolásra, az Alapítvány jogos érdeke alapján, amely az esetleges igényérvényesítés vagy az azzal szembeni érdemi védekezés lehetővé tétele.

Az Alapítvány az érintettet tájékoztatja a személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogairól. Amennyiben szerződéskötésre kerül sor, az abban az adatkezelésről rendelkezni kell.

IV. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Alapítvány valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában köteles megtenni a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani a megfelelő eljárási szabályokat a személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek során figyelemmel kell lenni az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatra, továbbá a megvalósítás költségeire is.

Az Alapítvány a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogellenes nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az Alapítvány a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalóknak a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságokat az Alapítvány az Adatkezelések Nyilvántartásában határozza meg.

Az Alapítvány az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. Egyebekben az informatikai védelemre a VIDEOTON Holding ZRt. Informatikai Biztonsági Szabályzatának rendelkezései irányadók.

A személyes adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét biztosítani kell, ideértve az adatok megfelelő rendezettségben való kezelését, illetve az előírt esetekben azok elzárását, továbbá a tárolással érintett helyiségekbe való bejutás korlátozását – összhangban a vagyonvédelmi és egyéb vonatkozó előírásokkal.

A folyamatban lévő munkavégzéssel érintett iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és kapcsolódó egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.

V. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI, ÉRINTETTI KÉRELMEK KEZELÉSE

1. Az érintettet a GDPR rendelkezéseivel összhangban a következő jogok illetik meg, az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, mely jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az Alapítvány tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára. Az információkat írásban vagy más módon kell megadni, ideértve adott esetben az elektronikus utat is.

a) Amennyiben a személyes adatokat az érintettől gyűjti az Alapítvány, a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére kell bocsátani a következő információkat: adatkezelő és képviselőjének személye és elérhetőségeik; adatkezelés célja; adatkezelés jogalapja; „jogos érdek” jogalap esetén a jogos érdek megjelölése; címzettek vagy a címzettek kategóriái; adatok tárolásának időtartama vagy meghatározásának szempontjai; érintetti jogok; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való jog; tájékoztatás arról, hogy jogszabályon vagy szerződésen alapul-e az adatszolgáltatás, szerződéskötésnek előfeltétele-e, valamint köteles-e megadni az érintett az adatokat, és mivel járhat annak elmaradása. További, eltérő célú adatkezelés tervezése esetén azt megelőzően tájékoztatni kell az érintettet erről az eltérő célról és a fenti bekezdésben írt dőlt betűvel szedett információkról. A jelen a) pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

b) Amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg az Alapítvány, a fenti a) pontban meghatározott információkat kell az érintett rendelkezésére bocsátani, kiegészítve a következőkkel: érintett személyes adatok kategóriái; személyes adatok forrása.

A tájékoztatás megadására irányadó határidő: főszabály szerint a megszerzésétől számított észszerű határidő, de legkésőbb egy hónap. Ha azonban kapcsolattartás célját szolgálja az adatkezelés, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával kell megtörténnie, ha pedig várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, úgy legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

További, eltérő célú adatkezelés tervezése esetén azt megelőzően tájékoztatni kell az érintettet erről az eltérő célról és a fenti a) és b) pontokban írt dőlt betűvel szedett információkról.

A jelen b) pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal, valamint a GDPR 14. cikkének (5) bekezdésében írt további esetekben.

Az érintett hozzáférési joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Alapítvány közölte vagy közölni fogja

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Alapítványtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logika és hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért az Alapítvány az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az Alapítvány, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – pl. kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

A törléshez való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Alapítvány gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) közérdekű, közhatalmi jogosítványon vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs vagy nem is vehető figyelembe elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen az Alapítvány jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatokat az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (bármely, általában térítés ellenében, távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatás) kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési kérelmének az Alapítvány nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Alapítványra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez;

c) közérdekből vagy az Alapítványra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

d) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

e) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból – amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az Alapítvány az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a közérdekű vagy közhatalmi jogosítványon alapuló, vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élvezneke az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előző felsorolás alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a következők alapján lehet kezelni:

a) az érintett hozzájárulásával, vagy

b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

d) az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az Alapítvány tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került, továbbá az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Értesítéshez való jog a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz kapcsolódóan Az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akinek, illetve amelynek a személyes adatot továbbította, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Alapítvány tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelési jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Alapítvány biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az Alapítvány számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozás joga az érintettet a közérdekű vagy közhatalmi jogosítványon alapuló, illetve jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében illeti meg.

Az Alapítvány az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ez esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. E rendelkezés nem alkalmazandó, ha a döntés

a) az érintett és az Alapítvány közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az Alapítványra alkalmazandó olyan uniós vagy magyar jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A fenti a)-c) pontokban említett esetekre irányadó garanciákra a GDPR 22. cikkének (3)-(4) bekezdései alkalmazandók.

Tájékoztatáshoz való jog adatvédelmi incidensről

Jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek fennállása esetén – ha a megjelölt kivételek egyike sem teljesül – az Alapítvány az adatvédelmi incidensről tájékoztatni köteles az érintettet az itt leírtak szerint.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, jogorvoslati lehetőségek

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető, amelyről maga a felügyeleti hatóság is köteles az érintettet tájékoztatni, illetve további részletes információt tartalmaz a GDPR 7 -79. cikkében foglalt szabályozás.

2. Intézkedések az érintett kérelme alapján

Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme kapcsán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és az elintézés alatt álló kérelmek számát, a fenti határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Alapítvány az adatkezeléssel kapcsolatban a GDPR-ban előírtak szerinti információkat, valamint

tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Alapítványt terheli.

Ha az Alapítványnak megalapozott kétségei merülnek fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Alapítvány az érintetti megkeresésekről nyilvántartást vezet.

3. Törlési kérelmekre irányadó speciális rendelkezések

Amennyiben az Alapítványhoz törlési kérelem érkezik, az Alapítvány első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében az Alapítvány elkérheti az érintett és az Alapítvány között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára az Alapítvány által kiállított egyéb irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását. Az Alapítvány azonban nem kérhet azonosításként olyan többlet adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván.

Amennyiben az Alapítványnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

Az Alapítvány a végrehajtott törlésekről nyilvántartást vezet.

Az Alapítvány tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

VI. Adatkezelő, képviselője, elérhetőségei

Adatkezelő: VIDEOTON Dolgozókért Alapítvány, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Az Alapítványnál nem kötelező a GDPR 37-39. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselő választása, így a Társaság adatvédelmi tisztviselővel nem rendelkezik.

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban az Alapítvány képviseletében eljár a VIDEOTON Dolgozókért

Alapítvány kuratóriumi elnöke: dr. Horváth Miklósné.

Az érintettek megkereséseiket a következő e-mail címen nyújthatják be: vda@vda.videoton.hu

További elérhetőségek: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., tel.: 06-22 / 533 – 450.

Jelen Tájékoztató 2018. május 25-étől hatályos.